Aftryk og databeskyttelse

Oplysninger i henhold til § 5 TMG

Operatør og ansvarlig for indholdet af denne butik er:
doctorseyes GmbH
Abteistr. 28
88416 Ochsenhausen

Handelsregister: 641792
Registerdomstol: Lokal domstol Biberach HRB

Repræsenteret af:
Thomas Henninger

Kontakt

Telefon: +49 (0) 7352 93 92 12
Fax: +49 (0) 7352 93 92 14
E-mail: info@doctorseyes.de

Omsætningsafgifts-ID
Omsætningsafgifts-ID i henhold til § 27 a i den tyske omsætningsafgiftslov:
DE813948915

Emballageloven:
Registreringsnummer i henhold til § 9 VerpackG: DE2961306516952

Ansvarshavende redaktør:
Thomas Henninger

Forbrugertvistbilæggelse/Universelt voldgiftsnævn

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi i overensstemmelse med § 7 stk. 1 TMG er ansvarlig for sit eget indhold på disse sider i overensstemmelse med generelle love. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi dog ikke forpligtet som tjenesteudbyder til at overvåge transmitterede eller lagrede tredjepartsoplysninger eller til at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne dette indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.

En permanent kontrol af indholdet på de linkede sider er dog ikke rimelig uden konkrete indikationer på en overtrædelse af loven. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, vil vi straks fjerne sådanne links.

Ophavsret

Indholdet og værkerne, der er skabt af webstedets operatører på disse sider, er underlagt tysk lov om ophavsret. Reproduktion, redigering, distribution og enhver form for brug uden for ophavsretslovens grænser kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparts ophavsret. Især tredjepartsindhold er identificeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os om det. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

Privatlivspolitik

Vores håndtering af dine data og dine rettigheder

– Information i henhold til artikel 13, 14 og 21 i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) –

Kære kunde,

I det følgende informerer vi dig om vores behandling af dine personlige data og de krav og rettigheder, som du har i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

Hvilke data der behandles i detaljer, og hvordan de bruges, afhænger i høj grad af de ønskede eller aftalte tjenester.

Hvem er ansvarlig for databehandlingen, og hvem kan jeg kontakte?

Ansvarlig krop er:

doctorseyes GmbH
Abteistr. 28
88416 Ochsenhausen
Tlf.: 07352939213
E-mail: info@doctorseyes.de

Hvilke kilder og data bruger vi?

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager fra dig i løbet af vores forretningsforhold. Derudover behandler vi – i det omfang det er nødvendigt for at levere vores tjenester – personoplysninger, som vi har modtaget fra andre virksomheder (f.eks. SCHUFA) på en tilladt måde (f.eks. til udførelse af ordrer, til opfyldelse af kontrakter eller på grundlag af samtykke givet af dig). På den anden side behandler vi personoplysninger, som vi lovligt har indhentet fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. debitorregistre, handels- og foreningsregistre, presse, medier), og som vi har tilladelse til at behandle.

Relevante personoplysninger er personlige oplysninger (navn, adresse og andre kontaktoplysninger, fødselsdato og -sted og nationalitet) og autentificeringsdata. Når du booker en aftale, indsamler vi typisk dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og dato/klokkeslæt for aftalen.

3. Hvad behandler vi dine data til (formål med behandlingen) og på hvilket retsgrundlag?

Vi behandler personlige data i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning (DSGVO) og den tyske føderale databeskyttelseslov (BDSG):

3.1 Til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser (artikel 6, stk. 1b DSGVO)

Behandlingen af personoplysninger (artikel 4, nr. 2 DSGVO) udføres for at levere og formidle vores service, især for at udføre vores kontrakter eller præ-kontraktlige foranstaltninger med dig og udførelsen af dine ordrer samt alle aktiviteter, der er nødvendige for driften og administrationen af en virksomhed.

Formålet med databehandlingen afhænger primært af det specifikke produkt eller den specifikke ordre og omfatter bl.a. online tidsbestilling og online tidsstyring.

Yderligere oplysninger om formålet med databehandlingen kan findes i de respektive kontraktdokumenter og vilkår og betingelser.

3.2 Inden for rammerne af interesseafvejningen (artikel 6 (1f) DSGVO)

Hvor det er nødvendigt, behandler vi dine data ud over den faktiske opfyldelse af kontrakten for at beskytte vores eller tredjeparters legitime interesser, f.eks. i følgende tilfælde:

 • Sikring af IT-sikkerhed og IT-drift;
 • Test og optimering af procedurer for behovsanalyse og direkte kundekontakt;
 • reklame eller markeds- og opinionsundersøgelser, for så vidt du ikke har gjort indsigelse mod brugen af dine data;
 • Fastsættelse af juridiske krav og forsvar i juridiske tvister;
 • Sikkerhedsforanstaltninger for bygninger og faciliteter (f.eks. adgangskontrol);
 • Foranstaltninger til at sikre retten til bopæl;
 • Foranstaltninger til virksomhedsledelse og videreudvikling af tjenester og produkter;
 • Forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger.

3.3 Baseret på dit samtykke (artikel 6 (1a) DSGVO)

I det omfang du har givet os samtykke til at behandle personoplysninger til bestemte formål (f.eks. videregivelse af data, evaluering af brugerdata til markedsføringsformål), er denne behandling lovlig på grundlag af dit samtykke. Et givet samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Dette gælder også for tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, der er givet til os før GDPR trådte i kraft, dvs. før den 25. maj 2018.

Bemærk venligst, at tilbagekaldelsen kun er gældende for fremtiden. Behandling, der fandt sted før tilbagekaldelsen, påvirkes ikke af dette.

3.4 På grund af lovkrav (artikel 6, stk. 1c DSGVO) eller i offentlighedens interesse (artikel 6, stk. 1e DSGVO)

Derudover er vi som virksomhed underlagt forskellige juridiske forpligtelser, dvs. lovmæssige krav (f.eks. handelslove, skattelove). Formålet med behandlingen omfatter bl.a. opfyldelse af kontrol- og rapporteringsforpligtelser i henhold til skattelovgivningen samt vurdering og styring af risici.

Hvem får mine data?

Inden for vores virksomhed gives adgang til dine data til de afdelinger, der har brug for det for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. Databehandlere, der anvendes af os (artikel 28 i DSGVO), kan også modtage data til disse formål. Det er virksomheder inden for kategorierne IT-service, logistik, trykkeriservice, telekommunikation, inkasso, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt salg og marketing.

Med hensyn til overførsel af data til modtagere uden for vores virksomhed skal det bemærkes, at vi kun videregiver oplysninger om dig, hvis dette er påkrævet ved lov, du har givet dit samtykke, eller vi er autoriseret til at give oplysninger.

Under disse betingelser kan modtagere af personoplysninger f.eks. være: – Retshåndhævende myndigheder

Hvor længe vil mine data blive gemt?

I det omfang det er nødvendigt, behandler og opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vores forretningsforhold varer, hvilket f.eks. også omfatter indledning og udførelse af en kontrakt.

Derudover er vi underlagt forskellige opbevarings- og dokumentationsforpligtelser, der bl.a. følger af den tyske handelslov (HGB) og den tyske skattelov (AO). Tidsfristerne for opbevaring og dokumentation er her angivet til to til ti år.

Endelig vurderes opbevaringsperioden også i henhold til de lovbestemte forældelsesfrister, som for eksempel i henhold til §§ 195 ff. i den tyske civillovbog (BGB) normalt er tre år, men i visse tilfælde kan være op til tredive år.

6. Overføres data til et tredjeland eller til en international organisation?

Data overføres kun til tredjelande (lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – EØS), hvis det er nødvendigt for udførelsen af dine ordrer, er påkrævet ved lov, eller du har givet os dit samtykke. Vi vil informere dig separat om detaljerne, hvis det er påkrævet ved lov.

Hvilke databeskyttelsesrettigheder har jeg?

Alle registrerede har ret til indsigt i henhold til artikel 15 i GDPR, ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 i GDPR, ret til sletning i henhold til artikel 17 i GDPR, ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 i GDPR og ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR. Med hensyn til retten til information og retten til sletning gælder begrænsningerne i henhold til §§ 34 og 35 BDSG. Derudover er der ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed (artikel 77 DSGVO i forbindelse med § 19 BDSG).

8. Er der en forpligtelse til at levere data?

Inden for rammerne af vores forretningsforhold skal du kun give de personlige data, der er nødvendige for etablering, implementering og afslutning af et forretningsforhold, eller som vi er juridisk forpligtet til at indsamle. Uden disse data vil vi normalt være nødt til at nægte at indgå kontrakten eller udføre ordren, eller vi vil ikke længere være i stand til at udføre en eksisterende kontrakt og kan være nødt til at opsige den.

9. I hvilket omfang er der tale om automatiseret beslutningstagning i individuelle sager?

Af princip anvender vi ikke fuldautomatisk beslutningstagning i henhold til artikel 22 i DSGVO til at etablere og gennemføre forretningsforbindelsen. Hvis vi bruger disse procedurer i individuelle tilfælde, vil vi informere dig separat om dette, hvis det er påkrævet ved lov.

10. I hvilket omfang vil mine data blive brugt til profilering (scoring)?

Af princip anvender vi ikke profilering i henhold til artikel 22 i DSGVO. Hvis vi bruger denne procedure i individuelle tilfælde, vil vi informere dig separat om dette, hvis det er påkrævet ved lov.

11 Google Fonts fortrolighedspolitik

Vi bruger Google Fonts på vores hjemmeside. Dette er “Google Fonts” fra virksomheden Google Inc. For det europæiske område er virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Googles tjenester.

Du behøver ikke at logge ind eller indtaste en adgangskode for at bruge Google Fonts. Desuden gemmes der ingen cookies i din browser. Filerne (CSS, skrifttyper) anmodes om via Google-domænerne fonts.googleapis.com og fonts.gstatic.com. Ifølge Google er anmodninger om CSS og skrifttyper helt adskilt fra alle andre Google-tjenester. Hvis du har en Google-konto, behøver du ikke at bekymre dig om, at dine Google-kontodata bliver overført til Google, når du bruger Google Fonts. Google registrerer brugen af CSS (Cascading Style Sheets) og de anvendte skrifttyper og gemmer disse data sikkert. Vi vil tage et detaljeret kig på, hvordan datalagringen præcist ser ud.

Hvad er Google Fonts?

Google Fonts (tidligere Google Web Fonts) er et bibliotek med over 800 skrifttyper, som Google stiller gratis til rådighed for sine brugere.

Mange af disse skrifttyper er udgivet under SIL Open Font License , mens andre er udgivet under Apache License . Begge er gratis softwarelicenser.

Hvorfor bruger vi Google Fonts på vores hjemmeside?

Med Google Fonts kan vi bruge skrifttyper på vores egen hjemmeside, men vi behøver ikke at uploade dem til vores egen server. Google Fonts er en vigtig komponent i at holde kvaliteten af vores hjemmeside høj. Alle Google-skrifttyper er automatisk optimeret til internettet, og det sparer data og er en stor fordel, især ved brug på mobile enheder. Når du besøger vores hjemmeside, sikrer den lave filstørrelse en hurtig indlæsningstid. Desuden er Google Fonts sikre webfonte. Forskellige billedsyntesesystemer (rendering) i forskellige browsere, operativsystemer og mobile enheder kan føre til fejl. Sådanne fejl kan nogle gange forvrænge udseendet af tekster eller hele websider. Takket være det hurtige Content Delivery Network (CDN) er der ingen problemer på tværs af platforme med Google Fonts. Google Fonts understøtter alle større browsere (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) og fungerer pålideligt på de fleste moderne mobile operativsystemer, herunder Android 2.2+ og iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Derfor bruger vi Google Fonts, så vi kan præsentere hele vores onlinetjeneste så smukt og ensartet som muligt.

Hvilke data gemmes af Google?

Når du besøger vores hjemmeside, genindlæses skrifttyperne via en Google-server. Dette eksterne opkald overfører data til Googles servere. På denne måde genkender Google også, at du eller din IP-adresse besøger vores hjemmeside. Google Fonts API blev udviklet for at reducere brugen, lagringen og indsamlingen af slutbrugerdata til det, der er nødvendigt for korrekt levering af skrifttyper. API står i øvrigt for “Application Programming Interface” og fungerer blandt andet som en datatransmitter i softwaresektoren.

Google Fonts gemmer CSS og skrifttypeanmodninger sikkert hos Google og er dermed beskyttet. Ved at indsamle brugstal kan Google afgøre, hvor godt de enkelte skrifttyper bliver modtaget. Google offentliggør resultaterne på interne analysesider, såsom Google Analytics. Derudover bruger Google også data fra sin egen webcrawler til at afgøre, hvilke hjemmesider der bruger Googles skrifttyper. Disse data er offentliggjort i BigQuery-databasen over Google Fonts. Iværksættere og udviklere bruger Googles webtjeneste BigQuery til at udforske og flytte store mængder data.

Det skal dog bemærkes, at hver Google Font-anmodning også automatisk overfører oplysninger som sprogindstillinger, IP-adresse, browserversion, browserens skærmopløsning og browsernavn til Googles servere. Om disse data også gemmes, kan ikke klart afgøres eller er ikke klart kommunikeret af Google.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Google gemmer anmodninger om CSS-aktiver i en dag på sine servere, som hovedsageligt er placeret uden for EU. Dette giver os mulighed for at bruge skrifttyperne ved hjælp af et Google-stilark. Et stylesheet er en formatskabelon, der kan bruges til hurtigt og nemt at ændre f.eks. design eller skrifttype på en hjemmeside.

Skrifttypefilerne gemmes af Google i et år. Google forfølger således målet om fundamentalt at forbedre indlæsningstiden for hjemmesider. Når millioner af websider henviser til de samme skrifttyper, caches de efter det første besøg og dukker straks op igen på alle andre websider, der besøges senere. Nogle gange opdaterer Google fontfiler for at reducere filstørrelsen, øge sprogdækningen og forbedre designet.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

De data, som Google gemmer i en dag eller et år, kan ikke bare slettes. Dataene overføres automatisk til Google, når siden åbnes. Hvis du vil slette disse data før tid, skal du kontakte Googles support på Kontakt https://support.google.com/?hl=de&tid=311280441 . I dette tilfælde kan du kun forhindre datalagring, hvis du ikke besøger vores websted.

I modsætning til andre webfonte giver Google os ubegrænset adgang til alle fonte. Vi kan derfor få adgang til et ubegrænset hav af skrifttyper og få mest muligt ud af vores hjemmeside. Du kan finde ud af mere om Google Fonts og andre emner på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311280441. Her behandler Google privatlivsrelaterede spørgsmål, men virkelig detaljerede oplysninger om datalagring er ikke inkluderet. Det er relativt svært at få virkelig præcise oplysninger fra Google om lagrede data.

Du kan også finde ud af, hvilke data der generelt indsamles af Google, og hvad disse data bruges til på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Google Fonts Local Privatlivspolitik

På vores hjemmeside bruger vi Google Fonts fra Google Inc. Virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for det europæiske område. Vi har indlejret Google-skrifttyperne lokalt, dvs. på vores webserver – ikke på Googles servere. Det betyder, at der ikke er nogen forbindelse til Googles servere og derfor ingen dataoverførsel eller -lagring.

Hvad er Google Fonts?

Google Fonts plejede at hedde Google Web Fonts. Dette er en interaktiv oversigt over mere end 800 skrifttyper, der kan Google gratis. Med Google Fonts kan du bruge skrifttyper uden at uploade dem til din egen server. Men for at forhindre enhver overførsel af oplysninger til Googles servere i denne forbindelse, har vi downloadet skrifttyperne til vores server. På denne måde handler vi i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne og sender ikke nogen data til Google Fonts.

I modsætning til andre webfonte giver Google os ubegrænset adgang til alle fonte. Vi kan derfor få adgang til et ubegrænset hav af skrifttyper og få mest muligt ud af vores hjemmeside. Du kan finde ud af mere om Google Fonts og andre emner på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311280441.

Privatlivspolitik for Google Analytics

På vores hjemmeside bruger vi analysesporingsværktøjet Google Analytics (GA) fra det amerikanske firma Google Inc. For det europæiske område er virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Googles tjenester. Google Analytics indsamler data om dine handlinger på vores hjemmeside. Når du f.eks. klikker på et link, gemmes denne handling i en cookie og sendes til Google Analytics. De rapporter, vi modtager fra Google Analytics, hjælper os med bedre at skræddersy vores hjemmeside og service til dine behov. I det følgende vil vi gå mere i detaljer med sporingsværktøjet og især informere dig om, hvilke data der gemmes, og hvordan du kan forhindre dette.

Hvad er Google Analytics?

Google Analytics er et sporingsværktøj, der bruges til at analysere trafikken på vores hjemmeside. For at Google Analytics kan fungere, er der indbygget en sporingskode i koden på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer denne kode forskellige handlinger, du foretager på vores hjemmeside. Så snart du forlader vores hjemmeside, bliver disse data sendt til Google Analytics’ servere og gemt der.

Google behandler dataene, og vi får rapporter om din brugeradfærd. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende rapporter:

 • Målgrupperapporter: Gennem målgrupperapporter lærer vi vores brugere bedre at kende og ved mere præcist, hvem der er interesseret i vores service.
 • Annoncerapporter: Annoncerapporter gør det lettere for os at analysere og forbedre vores onlineannoncering.
 • Indkøbsrapporter: Indkøbsrapporter giver os nyttige oplysninger om, hvordan vi får flere mennesker til at interessere sig for vores service.
 • Adfærdsrapporter: Dette fortæller os, hvordan du interagerer med vores hjemmeside. Vi kan spore den vej, du tager på vores hjemmeside, og hvilke links du klikker på.
 • Konverteringsrapporter: Konvertering er navnet på en proces, hvor du foretager en ønsket handling som følge af et marketingbudskab. For eksempel hvis du går fra blot at være en besøgende på hjemmesiden til at blive en køber eller abonnent på nyhedsbrevet. Disse rapporter hjælper os med at lære mere om, hvordan vores marketingindsats giver genlyd hos dig. Det er sådan, vi ønsker at øge vores konverteringsrate.
 • Rapporter i realtid: Her finder vi altid ud af med det samme, hvad der sker på vores hjemmeside. For eksempel kan vi se, hvor mange brugere der i øjeblikket læser denne tekst.

Hvorfor bruger vi Google Analytics på vores hjemmeside?

Vores mål med denne hjemmeside er klart: Vi ønsker at tilbyde dig den bedst mulige service. Statistikker og data fra Google Analytics hjælper os med at nå dette mål.

De statistisk evaluerede data viser os et klart billede af styrkerne og svaghederne ved vores hjemmeside. På den ene side kan vi optimere vores hjemmeside, så den bliver lettere at finde for interesserede på Google. På den anden side hjælper dataene os med bedre at forstå dig som besøgende. Vi ved derfor præcis, hvad vi skal forbedre på vores hjemmeside for at kunne give dig den bedst mulige service. Dataene hjælper os også med at gennemføre vores reklame- og markedsføringstiltag på en mere individuel og omkostningseffektiv måde. Når alt kommer til alt, giver det kun mening at vise vores produkter og tjenester til folk, der er interesserede i dem.

Hvilke data gemmes af Google Analytics?

Google Analytics bruger en sporingskode til at oprette et tilfældigt, unikt ID, der er knyttet til din browser-cookie. Det er sådan, Google Analytics genkender dig som en ny bruger. Næste gang du besøger vores hjemmeside, vil du blive genkendt som en “tilbagevendende” bruger. Alle indsamlede data gemmes sammen med dette bruger-ID. Det er det, der gør det muligt at evaluere pseudonyme brugerprofiler i første omgang.

For at kunne analysere vores hjemmeside med Google Analytics skal der indsættes et ejendoms-ID i sporingskoden. Dataene gemmes derefter i den tilsvarende egenskab. For hver nyoprettet ejendom er Google Analytics 4-egenskaben standard. Alternativt kan du også oprette Universal Analytics Property. Afhængigt af den anvendte egenskab gemmes data i forskellige tidsrum.

Identifikatorer som cookies og app instance ID’er måler dine interaktioner på vores hjemmeside. Interaktioner er alle typer af handlinger, som du udfører på vores hjemmeside. Hvis du også bruger andre Google-systemer (f.eks. en Google-konto), kan data, der genereres via Google Analytics, være knyttet til tredjepartscookies. Google deler ikke Google Analytics-data, medmindre vi som webstedsoperatør giver tilladelse til det. Der kan gøres undtagelser, hvis loven kræver det.

Følgende cookies bruges af Google Analytics:

Navn: _ga
Value: 2.1326744211.152311280441-5
Formål: Som standard bruger analytics.js cookien _ga til at gemme bruger-id’et. Dybest set tjener det til at skelne mellem besøgende på hjemmesiden.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: _gid
Value: 2.1687193234.152311280441-1
Formål: Cookien bruges også til at skelne mellem besøgende på hjemmesiden.
Udløbsdato: efter 24 timer

Navn: _gat_gtag_UA_<property-id>
Værdi: 1
Formål: Bruges til at sænke efterspørgselshastigheden. Hvis Google Analytics leveres via Google Tag Manager, hedder denne cookie _dc_gtm_ <property-id>.
Udløbsdato: efter 1 minut

Navn: AMP_TOKEN
Værdi: Ingen data
Formål: Cookien har et token, der kan bruges til at hente et bruger-ID fra AMP-klient-ID-tjenesten. Andre mulige værdier angiver en logout, en anmodning eller en fejl.
Udløbsdato: efter 30 sekunder op til et år

Navn: __utma
Wert: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Formål: Denne cookie kan bruges til at spore din adfærd på hjemmesiden og måle ydeevne. Cookien opdateres, hver gang der sendes oplysninger til Google Analytics.
Udløbsdato: efter 2 år

Navn: __utmt
Værdi: 1
Formål: Cookien bruges ligesom _gat_gtag_UA_<property-id> til at drosle forespørgselshastigheden.
Udløbsdato: efter 10 minutter

Navn: __utmb
Værdi: 3.10.1564498958
Formål: Denne cookie bruges til at bestemme nye sessioner. Den opdateres, hver gang der sendes nye data eller oplysninger til Google Analytics.
Udløbsdato: efter 30 minutter

Navn: __utmc
Værdi: 167421564
Formål: Denne cookie bruges til at oprette nye sessioner for tilbagevendende besøgende. Dette er en sessionscookie, som kun gemmes, indtil du lukker browseren igen.
Udløbsdato: Efter lukning af browseren

Navn: __utmz
Værdi: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/
Formål: Cookien bruges til at identificere kilden til trafikken på vores hjemmeside. Det betyder, at cookien gemmer, hvorfra du kom til vores hjemmeside. Det kan have været en anden hjemmeside eller en reklamekampagne.
Udløbsdato: efter 6 måneder

Navn: __utmv
Værdi: Ingen information
Formål: Cookien bruges til at gemme brugerdefinerede brugerdata. Den opdateres altid, når der sendes oplysninger til Google Analytics.
Udløbsdato: efter 2 år

Bemærk: Denne liste gør ikke krav på at være udtømmende, da Google konstant ændrer sit valg af cookies.

Her viser vi dig en oversigt over de vigtigste data, der indsamles med Google Analytics:

Heatmaps: Google opretter såkaldte heatmaps. Heat maps viser præcis de områder, som du klikker på. Det giver os oplysninger om, hvor du “rejser” hen på vores hjemmeside.

Sessionsvarighed: Google definerer sessionsvarighed som den tid, du bruger på vores hjemmeside uden at forlade den. Hvis du har været inaktiv i 20 minutter, afsluttes sessionen automatisk.

Afvisningsprocent (engelsk: bounce rate): En bounce er, når du kun ser én side på vores hjemmeside og derefter forlader vores hjemmeside igen.

Oprettelse af konto: Når du opretter en konto på vores hjemmeside eller afgiver en ordre, indsamler Google Analytics disse data.

IP-adresse: IP-adressen vises kun i forkortet form, så det ikke er muligt at tildele den entydigt.

Placering: IP-adressen kan bruges til at bestemme landet og din omtrentlige placering. Denne proces kaldes også IP-lokationsbestemmelse.

Tekniske oplysninger: Tekniske oplysninger omfatter din browsertype, internetudbyder eller skærmopløsning.

Oprindelseskilde: Google Analytics, eller vi er selvfølgelig også interesserede i, hvilket websted eller hvilke reklamer du kom til vores websted fra.

Andre data omfatter kontaktoplysninger, eventuelle bedømmelser, afspilning af medier (f.eks. hvis du afspiller en video via vores hjemmeside), deling af indhold via sociale medier eller tilføjelse til dine favoritter. Listen gør ikke krav på at være komplet og tjener kun som en generel orientering om Google Analytics’ datalagring.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Google har spredt dine servere over hele verden. De fleste servere er placeret i USA, og derfor gemmes dine data for det meste på amerikanske servere. Du kan finde ud af præcis, hvor Googles datacentre er placeret her: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dine data er distribueret på forskellige fysiske databærere. Det har den fordel, at dataene kan hentes hurtigere og er bedre beskyttet mod manipulation. Der findes passende nødprogrammer for dine data i alle Googles datacentre. Hvis for eksempel Googles hardware svigter, eller naturkatastrofer lammer serverne, er risikoen for serviceafbrydelser hos Google alligevel lav.

Dataenes opbevaringsperiode afhænger af de anvendte egenskaber. Når du bruger de nyere Google Analytics 4-egenskaber, er opbevaringsperioden for dine brugerdata fastsat til 14 måneder. For andre såkaldte begivenhedsdata har vi mulighed for at vælge en opbevaringsperiode på 2 måneder eller 14 måneder.

For Universal Analytics-egenskaber har Google Analytics en standardopbevaringsperiode på 26 måneder for dine brugerdata. Dine brugerdata vil derefter blive slettet. Vi har dog mulighed for selv at vælge opbevaringsperioden for brugerdata. Vi har fem varianter til rådighed til dette:

 • Sletning efter 14 måneder
 • Sletning efter 26 måneder
 • Sletning efter 38 måneder
 • Sletning efter 50 måneder
 • Ingen automatisk sletning

Derudover er der også mulighed for, at data kun slettes, hvis du ikke længere besøger vores hjemmeside inden for den periode, vi har valgt. I dette tilfælde vil opbevaringsperioden blive nulstillet, hver gang du besøger vores hjemmeside igen inden for den angivne periode.

Når den angivne periode er udløbet, slettes dataene en gang om måneden. Denne opbevaringsperiode gælder for dine data, der er knyttet til cookies, brugergenkendelse og reklame-ID’er (f.eks. DoubleClick-domænecookies). Rapporteringsresultater er baseret på aggregerede data og gemmes uafhængigt af brugerdata. Aggregerede data er en sammensmeltning af individuelle data til en større enhed.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning har du ret til at få adgang til, opdatere, slette eller begrænse dine data. Du kan forhindre Google Analytics i at bruge dine data ved at bruge browsertilføjelsen til at deaktivere Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Du kan downloade browser-tilføjelsen på Download og installer https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Bemærk venligst, at denne tilføjelse kun deaktiverer dataindsamlingen fra Google Analytics.

Hvis du generelt ønsker at deaktivere, slette eller administrere cookies (uafhængigt af Google Analytics), er der separate instruktioner for hver browser:

Chrome: Slet, aktiver og administrer cookies i Chrome

Safari: Håndtering af cookies og webstedsdata med Safari

Firefox: Slet cookies for at fjerne data, som hjemmesider har placeret på din computer.

Internet Explorer: Sletning og administration af cookies

Microsoft Edge: Slet og administrer cookies

Bemærk venligst, at når du bruger dette værktøj, kan data om dig også blive gemt og behandlet uden for EU. De fleste tredjelande (herunder USA) betragtes ikke som sikre i henhold til den nuværende europæiske databeskyttelseslovgivning. Så data kan ikke bare overføres til, opbevares og behandles i usikre tredjelande, medmindre der er passende sikkerhedsforanstaltninger (såsom EU-standardkontraktbestemmelser) mellem os og den ikke-europæiske tjenesteudbyder.

Vi håber, at vi har været i stand til at give dig de vigtigste oplysninger om databehandling af Google Analytics. Hvis du vil vide mere om sporingstjenesten, anbefaler vi disse to links: http://www.google.com/analytics/terms/de.html og https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Privatlivspolitik for Google Tag Manager

Til vores hjemmeside bruger vi Google Tag Manager fra firmaet Google Inc. For det europæiske område er virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Googles tjenester. Denne tag manager er et af mange nyttige marketingprodukter fra Google. Google Tag Manager giver os mulighed for centralt at indarbejde og administrere dele af koden fra forskellige sporingsværktøjer, som vi bruger på vores hjemmeside.

I denne privatlivspolitik vil vi gerne forklare dig mere detaljeret, hvad Google Tag Manager gør, hvorfor vi bruger det, og i hvilken form data behandles.

Hvad er Google Tag Manager?

Google Tag Manager er et organisatorisk værktøj, hvormed vi kan integrere og administrere hjemmesidetags centralt og via en brugergrænseflade. Tags er små dele af koden, der for eksempel registrerer (sporer) din aktivitet på vores hjemmeside. Til dette formål indsættes JavaScript-kodeafsnit i kildekoden på vores side. Taggene kommer ofte fra Google-interne produkter som Google Ads eller Google Analytics, men tags fra andre virksomheder kan også integreres og administreres via manageren. Sådanne tags påtager sig forskellige opgaver. De kan indsamle browserdata, fodre marketingværktøjer med data, indlejre knapper, sætte cookies og også spore brugere på tværs af flere hjemmesider.

Hvorfor bruger vi Google Tag Manager til vores hjemmeside?

Som man siger: Organisation er halvdelen af kampen! Og det gælder selvfølgelig også for vedligeholdelsen af vores hjemmeside. For at gøre vores hjemmeside så god som mulig for dig og alle de mennesker, der er interesserede i vores produkter og tjenester, har vi brug for forskellige sporingsværktøjer som Google Analytics. De data, der indsamles fra disse værktøjer, viser os, hvad du er mest interesseret i, hvor vi kan forbedre vores tjenester, og hvilke mennesker vi stadig skal vise vores tilbud til. Og for at denne sporing kan fungere, er vi nødt til at indlejre passende JavaScript-koder på vores hjemmeside. I princippet kunne vi inkludere hver kodesektion af de individuelle sporingsværktøjer separat i vores kildekode. Men det tager relativt lang tid, og man mister nemt overblikket. Det er derfor, vi bruger Google Tag Manager. Vi kan nemt indarbejde de nødvendige scripts og administrere dem fra ét sted. Derudover tilbyder Google Tag Manager en brugervenlig grænseflade, og der kræves ingen programmeringsviden. Det er sådan, vi formår at holde orden i vores jungle i dagtimerne.

Hvilke data gemmes af Google Tag Manager?

Selve Tag Manager er et domæne, der ikke sætter nogen cookies og ikke gemmer nogen data. Den fungerer blot som en “administrator” af de implementerede tags. Dataene indsamles af de enkelte tags i de forskellige webanalyseværktøjer. Dataene sendes praktisk talt videre til de enkelte sporingsværktøjer i Google Tag Manager og gemmes ikke.

Situationen er dog helt anderledes med de indlejrede tags i de forskellige webanalyseværktøjer, såsom Google Analytics. Afhængigt af analyseværktøjet indsamles, gemmes og behandles forskellige data om din webadfærd normalt ved hjælp af cookies. Læs derfor vores privatlivstekster om de individuelle analyse- og sporingsværktøjer, som vi bruger på vores hjemmeside.

I Tag Manager-kontoindstillingerne har vi tilladt Google at modtage anonymiserede data fra os. Dette er dog kun brugen og anvendelsen af vores tag manager og ikke dine data, der er gemt via kodesektionerne. Vi tillader Google og andre at modtage udvalgte data i anonymiseret form. Vi giver således samtykke til anonym videregivelse af vores webstedsdata. På trods af omfattende research er det ikke lykkedes os at finde ud af, præcis hvilke sammenfattede og anonyme data der videresendes. Under alle omstændigheder sletter Google alle oplysninger, der kan identificere vores hjemmeside. Google samler dataene med hundredvis af andre anonyme webstedsdata og skaber brugertendenser som en del af benchmarkingforanstaltninger. Benchmarking indebærer, at man sammenligner sine egne resultater med konkurrenternes. Processerne kan optimeres på baggrund af de indsamlede oplysninger.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Når Google gemmer data, gemmes disse data på Googles egne servere. Serverne er fordelt over hele verden. De fleste af dem er i USA. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du læse præcis, hvor Googles servere er placeret.

Du kan finde ud af, hvor længe de enkelte sporingsværktøjer gemmer data fra dig i vores individuelle databeskyttelsestekster for de enkelte værktøjer.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Google Tag Manager sætter ikke selv cookies, men administrerer tags fra forskellige sporingswebsteder. I vores databeskyttelsestekster for de enkelte sporingsværktøjer finder du detaljerede oplysninger om, hvordan du kan slette eller administrere dine data.

Bemærk venligst, at når du bruger dette værktøj, kan data om dig også blive gemt og behandlet uden for EU. De fleste tredjelande (herunder USA) betragtes ikke som sikre i henhold til den nuværende europæiske databeskyttelseslovgivning. Så data kan ikke bare overføres til, opbevares og behandles i usikre tredjelande, medmindre der er passende sikkerhedsforanstaltninger (såsom EU-standardkontraktbestemmelser) mellem os og den ikke-europæiske tjenesteudbyder.

Hvis du vil vide mere om Google Tag Manager, anbefaler vi de ofte stillede spørgsmål på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

E-mail-markedsføring

Vi vil selvfølgelig gerne holde kontakten med dig og altid præsentere dig for de vigtigste nyheder om vores virksomhed. Vi bruger bl.a. e-mailmarkedsføring, som er en væsentlig del af vores online markedsføring, til dette formål. Hvis du accepterer det, eller hvis loven tillader det, vil vi sende dig nyhedsbreve, e-mails eller andre meddelelser. Når vi bruger udtrykket “nyhedsbrev” i den følgende tekst, mener vi hovedsageligt e-mails, der sendes regelmæssigt.

Hvordan tilmelder du dig vores e-mailmarkedsføring?

Hvis du vil deltage i vores e-mailmarkedsføring (mest via nyhedsbrev), skal du normalt bare registrere dig med din e-mailadresse. For at gøre dette skal du udfylde en onlineformular og indsende den. Det kan dog også ske, at vi beder dig om din titel og dit navn, så vi kan skrive til dig personligt.

I princippet fungerer tilmelding til nyhedsbreve ved hjælp af den såkaldte “double opt-in procedure”. Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside, vil du modtage en e-mail, der bekræfter din tilmelding til nyhedsbrevet. Det sikrer, at e-mailadressen tilhører dig, og at ingen har registreret sig med en tredjeparts e-mailadresse. Vi eller et notifikationsværktøj, som vi bruger, logger hvert enkelt login. Dette er nødvendigt, så vi også kan bevise den juridisk korrekte registreringsproces. Som regel gemmes tidspunktet for registreringen, tidspunktet for bekræftelsen af registreringen og din IP-adresse. Når du foretager ændringer i dine gemte data, logges dette også.

Hvor længe må vi gemme din e-mailadresse?

Hvis du afmelder din e-mailadresse fra vores e-mail-/nyhedsbrevsdistributionsliste, kan vi gemme din adresse i op til tre år baseret på vores legitime interesser, så vi stadig kan bevise dit samtykke på det tidspunkt. Vi må kun behandle disse data, hvis vi er nødt til at forsvare os mod eventuelle krav.

Men hvis du bekræfter, at du har givet os dit samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet, kan du til enhver tid indsende en individuel anmodning om sletning. Hvis du permanent gør indsigelse mod samtykket, forbeholder vi os ret til at gemme din e-mailadresse på en sortliste. Så længe du frivilligt har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, beholder vi naturligvis også din e-mailadresse.

På hvilket juridisk grundlag udfører vi e-mailmarkedsføring?

Udsendelsen af vores nyhedsbrev er baseret på dit samtykke. Det betyder, at vi kun må sende dig et nyhedsbrev, hvis du aktivt har tilmeldt dig det på forhånd. Hvis samtykke ikke er påkrævet, sendes nyhedsbrevet på grundlag af den legitime interesse i direkte markedsføring, forudsat at dette er lovligt tilladt. Selv hvis vi bestiller en tjenesteudbyder, sker det på grundlag af vores legitime interesse. Vi registrerer din registreringsproces, så vi altid kan bevise, at den er i overensstemmelse med vores love.

Hvad står der i vores nyhedsbreve?

Vi ønsker naturligvis ikke at genere dig på nogen måde med vores nyhedsbrev. Derfor bestræber vi os altid på kun at levere relevant og interessant indhold. Du kan f.eks. finde ud af mere om vores virksomhed, vores tjenester eller produkter. Da vi altid forbedrer vores tilbud, vil vores nyhedsbrev også fortælle dig, når der er nyheder, eller når vi tilbyder særlige, lukrative kampagner.

Hvis vi bruger en tjenesteudbyder, der tilbyder et professionelt mailingværktøj til vores e-mailmarkedsføring, gør vi det for at kunne tilbyde dig hurtige og sikre nyhedsbreve.

Hvilke data er gemt?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, bekræfter du pr. e-mail, at du er medlem af en e-mail-liste. Ud over din IP-adresse og e-mailadresse kan dit navn, din adresse og dit telefonnummer også blive gemt. Dog kun, hvis du accepterer denne datalagring. Derudover kan oplysninger om din enhed eller dit foretrukne indhold på vores hjemmeside blive gemt. Du kan læse mere om lagring af data, når du besøger en hjemmeside, i afsnittet “Automatisk datalagring”.

Oplysninger om særlige e-mailmarkedsføringstjenester, hvis de er tilgængelige, kan findes i de følgende afsnit.

Hvordan kan jeg opsige mit abonnement?

Du har til enhver tid mulighed for at opsige dit abonnement på nyhedsbrevet. For at gøre dette behøver du kun at tilbagekalde dit samtykke til at abonnere på nyhedsbrevet. Det tager normalt kun et par minutter eller et par klik. I de fleste tilfælde vil du finde et link direkte i vores nyhedsbrev til at opsige abonnementet. Hvis du virkelig ikke kan finde linket i nyhedsbrevet, bedes du kontakte os via mail, og vi vil annullere dit abonnement på nyhedsbrevet.

Sendinblue Privatlivspolitik

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev gratis på vores hjemmeside. For at sikre, at det også fungerer, bruger vi Sendinblues e-mailforsendelsestjeneste til vores nyhedsbrev. Dette er en tjeneste fra det tyske firma Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin.

Vi er naturligvis meget glade for, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. På den måde kan vi altid give dig opdaterede førstehåndsoplysninger om, hvad der foregår i vores virksomhed i øjeblikket. Du skal dog vide, at under tilmeldingsprocessen til nyhedsbrevet gemmes og administreres alle data, som du indtaster (såsom din e-mailadresse eller dit for- og efternavn) på vores server og hos Sendinblue. Dette er også personlige data. Ud over tid og dato for registreringen gemmes f.eks. også din IP-adresse. I forbindelse med registreringen accepterer du også, at vi kan sende dig nyhedsbrevet, og der henvises også til denne databeskyttelseserklæring.
Nyhedsbrevstjenesten giver os også nyttige analysemuligheder. Det betyder, at når vi sender et nyhedsbrev, finder vi f.eks. ud af, om og hvornår nyhedsbrevet blev åbnet af dig. Selv om og på hvilket link du klikker i nyhedsbrevet, genkendes og registreres det af softwaren. Disse oplysninger er en stor hjælp til at tilpasse og optimere vores service til dine ønsker og bekymringer. Når alt kommer til alt, ønsker vi naturligvis at tilbyde dig den bedst mulige service. Ud over de data, der allerede er nævnt ovenfor, gemmes der også data om din brugeradfærd.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til denne databehandling. For eksempel hvis du klikker på afmeldingslinket direkte i nyhedsbrevet. Efter afmelding slettes de personlige data fra vores server og fra Sendinblues servere, som er placeret i Tyskland. Du har ret til gratis information om dine lagrede data og, hvis det er relevant, også ret til sletning, blokering eller korrektion.

Hvis du ønsker at få mere detaljerede oplysninger om databehandling, anbefaler vi, at du læser virksomhedens privatlivspolitik på https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ og også den følgende informationsside på https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/.

Google reCAPTCHA Privatlivspolitik

Vores primære mål er at sikre og beskytte vores hjemmeside på den bedst mulige måde for dig og for os. For at sikre dette bruger vi Google reCAPTCHA fra Google Inc. For det europæiske område er virksomheden Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarlig for alle Googles tjenester. Med reCAPTCHA kan vi afgøre, om du virkelig er et menneske af kød og blod og ikke en robot eller anden spamsoftware. Med spam mener vi enhver uopfordret information, der sendes til os elektronisk. I de klassiske CAPTCHAS skulle man som regel løse tekst- eller billedgåder for at blive bekræftet. Med reCAPTCHA fra Google behøver vi normalt ikke at genere dig med sådanne gåder. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt blot at sætte kryds i boksen for at bekræfte, at du ikke er en bot. Med den nye Invisible reCAPTCHA-version behøver du ikke engang at sætte kryds i en boks. Hvordan det præcist foregår, og især hvilke data der bruges til dette formål, kan du læse om i denne databeskyttelseserklæring.

Hvad er reCAPTCHA?

reCAPTCHA er en gratis captcha-tjeneste fra Google, som beskytter hjemmesider mod spamsoftware og misbrug fra ikke-menneskelige besøgende. Den mest almindelige brug af denne tjeneste er, når du udfylder formularer på internettet. En captcha-tjeneste er en slags automatisk Turing-test, der er designet til at sikre, at en handling på internettet udføres af et menneske og ikke en bot. I den klassiske Turing-test (opkaldt efter computerforskeren Alan Turing) bestemmer et menneske forskellen mellem en bot og et menneske. Med captchas gøres dette også af computeren eller et softwareprogram. Klassiske captchas fungerer med små opgaver, som er lette for mennesker at løse, men som giver store problemer for maskiner. Med reCAPTCHA behøver du ikke længere aktivt at løse gåder. Værktøjet bruger moderne risikoteknikker til at skelne mellem mennesker og bots. Her skal du kun sætte kryds i tekstfeltet “Jeg er ikke en robot”, eller med Invisible reCAPTCHA er det ikke længere nødvendigt. Med reCAPTCHA inkluderes et JavaScript-element i kildekoden, og derefter kører værktøjet i baggrunden og analyserer din brugeradfærd. Softwaren beregner en såkaldt captcha-score ud fra disse brugerhandlinger. Google bruger denne score til at beregne, hvor sandsynligt det er, at du er et menneske, selv før du indtaster captchaen. reCAPTCHA eller captchas generelt bruges altid, når bots kan manipulere eller misbruge visse handlinger (såsom registreringer, undersøgelser osv.).

Hvorfor bruger vi reCAPTCHA på vores hjemmeside?

Vi ønsker kun at byde mennesker af kød og blod velkommen på vores side. Bots eller spamsoftware af forskellig slags kan roligt blive hjemme. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at beskytte os selv og give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Af denne grund bruger vi Google reCAPTCHA fra firmaet Google. På den måde kan vi være ret sikre på, at vi forbliver en “bot-fri” hjemmeside. Ved at bruge reCAPTCHA overføres data til Google for at afgøre, om du faktisk er et menneske. reCAPTCHA tjener derfor sikkerheden på vores hjemmeside og dermed også din sikkerhed. Uden reCAPTCHA kunne det f.eks. ske, at en bot registrerer så mange e-mailadresser som muligt under registreringen for derefter at “spamme” fora eller blogs med uønsket reklameindhold. Med reCAPTCHA kan vi undgå sådanne bot-angreb.

Hvilke data gemmes af reCAPTCHA?

reCAPTCHA indsamler personlige data fra brugere for at afgøre, om handlinger på vores hjemmeside rent faktisk stammer fra mennesker. IP-adressen og andre data, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten, kan derfor blive sendt til Google. IP-adresser forkortes næsten altid på forhånd inden for EU’s medlemslande eller andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før dataene lander på en server i USA. IP-adressen kombineres ikke med andre data fra Google, medmindre du er logget ind med din Google-konto, mens du bruger reCAPTCHA. Først kontrollerer reCAPTCHA-algoritmen, om Google-cookies fra andre Google-tjenester (YouTube, Gmail osv.) allerede er placeret i din browser. Efterfølgende sætter reCAPTCHA en ekstra cookie i din browser og tager et snapshot af dit browservindue.

Den følgende liste over indsamlede browser- og brugerdata gør ikke krav på at være komplet. De er snarere eksempler på data, der, så vidt vi ved, behandles af Google.

 • Referrer URL (adressen på den side, som den besøgende kommer fra)
 • IP-adresse (f.eks. 256.123.123.1)
 • Info om operativsystemet (den software, der får din computer til at fungere. Kendte operativsystemer er Windows, Mac OS X eller Linux).
 • Cookies (små tekstfiler, der gemmer data i din browser)
 • Mus- og tastaturadfærd (hver handling, du udfører med musen eller tastaturet, gemmes)
 • Dato og sprogindstillinger (det sprog eller den dato, du har forudindstillet på din pc, gemmes)
 • Alle JavaScript-objekter (JavaScript er et programmeringssprog, der gør det muligt for hjemmesider at tilpasse sig brugeren. JavaScript-objekter kan samle alle slags data under ét navn)
 • Skærmopløsning (viser, hvor mange pixels billedvisningen består af)

Det er ubestridt, at Google bruger og analyserer disse data, selv før du klikker på afkrydsningsfeltet “Jeg er ikke en robot”. Med Invisible reCAPTCHA-versionen er der endda ingen tikken, og hele genkendelsesprocessen kører i baggrunden. Google fortæller dig ikke i detaljer, hvor meget og hvilke data de gemmer.

Følgende cookies bruges af reCAPTCHA: Her henviser vi til reCAPTCHA demoversionen fra Google på https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Alle disse cookies kræver en unik identifikator til sporingsformål. Her er en liste over cookies, som Google reCAPTCHA har sat på demoversionen:

Navn: IDE
Værdi: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311280441-8
Formål: Denne cookie sættes af firmaet DoubleClick (også ejet af Google) for at registrere og rapportere en brugers handlinger på hjemmesiden, når der er tale om reklamer. På den måde kan reklameeffektiviteten måles, og der kan træffes tilsvarende optimeringsforanstaltninger. IDE er gemt i browsere under domænet doubleclick.net.
Udløbsdato: efter et år

Navn: 1P_JAR
Værdi: 2019-5-14-12
Formål: Denne cookie indsamler statistik om brug af hjemmesiden og måler konverteringer. En konvertering sker for eksempel, når en bruger bliver en køber. Cookien bruges også til at vise relevante reklamer til brugerne. Desuden kan cookien bruges til at forhindre, at en bruger ser den samme annonce mere end én gang.
Udløbsdato: efter en måned

Navn: ANID
Wert: U7j1v3dZa3112804410xgZFmiqWppRWKOr
Formål: Vi var ikke i stand til at finde mange oplysninger om denne cookie. Googles privatlivspolitik nævner cookien i forbindelse med “reklamecookies” som “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID er gemt under domænet google.com.
Udløbsdato: efter 9 måneder

Navn: SAMTYKKE
Værdi: YES+AT.en+20150628-20-0
Formål: Cookien gemmer status for en brugers samtykke til at bruge forskellige Google-tjenester. CONSENT bruges også af sikkerhedsmæssige årsager til at verificere brugere, forhindre svindel med legitimationsoplysninger og beskytte brugerdata mod uautoriserede angreb.
Udløbsdato: efter 19 år

Navn: NID
Værdi: 0WmuWqy311280441zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Formål: NID bruges af Google til at tilpasse annoncer til din Google-søgning. Ved hjælp af cookien “husker” Google dine hyppigst indtastede søgeforespørgsler eller din tidligere interaktion med annoncer. På den måde får du altid skræddersyede reklamer. Cookien indeholder et unikt ID til at indsamle brugerens personlige indstillinger til reklameformål.
Udløbsdato: efter 6 måneder

Navn: DV
Værdi: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311280441-4
Formål: Når du har afkrydset feltet “Jeg er ikke en robot”, sættes denne cookie. Cookien bruges af Google Analytics til personaliseret annoncering. DV indsamler oplysninger i anonymiseret form og bruges også til at skelne mellem brugere.
Udløbsdato: efter 10 minutter

Bemærk: Denne liste kan ikke gøre krav på at være udtømmende, da erfaringen har vist, at Google ændrer sit valg af cookies igen og igen.

Hvor længe og hvor gemmes dataene?

Ved at indsætte reCAPTCHA overføres data fra dig til Googles server. Hvor præcis disse data gemmes, gør Google ikke klart, selv efter gentagne forespørgsler. Uden at have modtaget bekræftelse fra Google kan det antages, at data såsom musinteraktion, tid brugt på hjemmesiden eller sprogindstillinger gemmes på Googles europæiske eller amerikanske servere. Den IP-adresse, som din browser sender til Google, bliver generelt ikke slået sammen med andre Google-data fra andre Google-tjenester. Men hvis du er logget ind på din Google-konto, mens du bruger reCAPTCHA-plugin’et, vil dataene blive flettet sammen. For dette gælder de afvigende databeskyttelsesbestemmelser for virksomheden Google.

Hvordan kan jeg slette mine data eller forhindre datalagring?

Hvis du ikke ønsker, at der overføres data om dig og din adfærd til Google, skal du logge helt ud af Google og slette alle Google-cookies, før du besøger vores hjemmeside eller bruger reCAPTCHA-softwaren. I princippet overføres data automatisk til Google, så snart du besøger vores hjemmeside. Hvis du vil slette disse data igen, skal du kontakte Googles support på  Kontakt https://support.google.com/?hl=de&tid=311280441 .

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du derfor automatisk indsamling, behandling og brug af data af Google LLC og dets agenter.

Bemærk venligst, at når du bruger dette værktøj, kan data om dig også blive gemt og behandlet uden for EU. De fleste tredjelande (herunder USA) betragtes ikke som sikre i henhold til den nuværende europæiske databeskyttelseslovgivning. Så data kan ikke bare overføres til, opbevares og behandles i usikre tredjelande, medmindre der er passende sikkerhedsforanstaltninger (såsom EU-standardkontraktbestemmelser) mellem os og den ikke-europæiske tjenesteudbyder.

Du kan lære lidt mere om reCAPTCHA på Googles side for webudviklere på https://developers.google.com/recaptcha/. Google går her mere i detaljer med den tekniske udvikling af reCAPTCHA, men du vil lede forgæves efter præcise oplysninger om datalagring og privatlivsrelaterede emner. En god oversigt over Googles grundlæggende brug af data kan findes i virksomhedens egen privatlivspolitik på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alle tekster er beskyttet af ophavsret.

Kilde: Skabt med Privacy Generator af AdSimple.

Information om din ret til at gøre indsigelse
acc. Artikel 21 i EU’s databeskyttelsesforordning

 1. Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende dig, som udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1e, i DSGVO (databehandling i offentlighedens interesse) og artikel 6, stk. 1f, i DSGVO (databehandling på grundlag af en interesseafvejning); dette gælder også for profilering baseret på denne bestemmelse i henhold til artikel 4, nr. 4, i DSGVO, som vi bruger til kreditvurdering eller reklameformål. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine persondata, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.
 2. I enkelte tilfælde behandler vi dine personoplysninger med henblik på at udføre direkte reklame. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på sådan reklame; dette gælder også profilering, for så vidt som den er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte reklame, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål.


Indsigelsen kan fremsættes uden formaliteter og skal helst sendes til:

doctorseyes GmbH
Abteistr. 28
88416 Ochsenhausen

Tlf.: 07352939213
E-mail: info@doctorseyes.de