Afdruk- en gegevensbescherming

Informatie volgens § 5 TMG

Operator en verantwoordelijk voor de inhoud van deze shop is:
doctorseyes GmbH
Abteistr. 28
88416 Ochsenhausen

Handelsregister: 641792
Rechtbank van inschrijving: Lokale rechtbank Biberach HRB

Vertegenwoordigd door:
Thomas Henninger

Neem contact op met

Telefoon: +49 (0) 7352 93 92 12
Fax: +49 (0) 7352 93 92 14
E-mail: info@doctorseyes.de

Omzetbelasting-ID
Omzetbelasting-identificatienummer overeenkomstig § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting:
DE813948915

Verpakkingswet:
Registratienummer volgens § 9 VerpackG: DE2961306516952

Verantwoordelijke uitgever:
Thomas Henninger

Beslechting van consumentengeschillen/Universele Arbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 TMG is verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete inbreuk. Als wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De inhoud en de door de sitebeheerders op deze pagina’s gemaakte werken vallen onder het Duitse auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacybeleid

Onze omgang met uw gegevens en uw rechten

– Informatie overeenkomstig de artikelen 13, 14 en 21 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) -…

Beste klant,

Hierna informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en de aanspraken en rechten die u volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming toekomen.

Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de gevraagde of overeengekomen diensten.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Verantwoordelijke instantie is:

doctorseyes GmbH
Abteistr. 28
88416 Ochsenhausen
Tel.: 07352939213
E-mail: info@doctorseyes.de

Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u ontvangen. Daarnaast verwerken wij – voor zover noodzakelijk voor de levering van onze diensten – persoonsgegevens die wij van andere ondernemingen (bijv. SCHUFA) op geoorloofde wijze hebben ontvangen (bijv. voor de uitvoering van bestellingen, voor de uitvoering van contracten of op basis van door u gegeven toestemming). Anderzijds verwerken wij persoonsgegevens die wij op geoorloofde wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld debiteurenregisters, handels- en verenigingsregisters, pers, media) en die wij mogen verwerken.

Relevante persoonsgegevens zijn persoonsgegevens (naam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit) en authenticatiegegevens. Wanneer u een afspraak boekt, verzamelen wij doorgaans uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en datum/tijd van de afspraak.

3. waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrondslag?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) en de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG):

3.1 Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1b DSGVO)

De verwerking van persoonsgegevens (artikel 4 nr. 2 DSGVO) wordt uitgevoerd voor de levering en bemiddeling van onze dienst, in het bijzonder voor de uitvoering van onze contracten of precontractuele maatregelen met u en de uitvoering van uw bestellingen, evenals alle activiteiten die nodig zijn met de werking en administratie van een bedrijf.

De doeleinden van de gegevensverwerking hangen voornamelijk af van het specifieke product of de specifieke bestelling en omvatten onder meer het online boeken van afspraken en het online beheren van afspraken.

Verdere details over het doel van de gegevensverwerking zijn te vinden in de respectieve contractdocumenten en -voorwaarden.

3.2 In het kader van de belangenafweging (artikel 6, lid 1f, DSGVO)

Waar nodig verwerken wij uw gegevens buiten de feitelijke uitvoering van de overeenkomst om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen, zoals in de volgende gevallen:

 • Zorgen voor IT-beveiliging en IT-operaties;
 • Testen en optimaliseren van procedures voor behoeftenanalyse en directe klantenbenadering;
 • reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Het instellen van rechtsvorderingen en de verdediging in juridische geschillen;
 • Beveiligingsmaatregelen voor gebouwen en faciliteiten (bijvoorbeeld toegangscontroles);
 • Maatregelen om het recht van woonplaats te waarborgen;
 • Maatregelen voor bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van diensten en producten;
 • Preventie en onderzoek van strafbare feiten.

3.3 Op basis van uw toestemming (artikel 6 (1a) DSGVO)

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bijvoorbeeld het doorgeven van gegevens, het evalueren van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden), is deze verwerking rechtmatig op basis van uw toestemming. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van verklaringen van toestemming die vóór de toepassing van de GDPR, d.w.z. vóór 25 mei 2018, aan ons zijn gegeven.

De herroeping geldt alleen voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden hierdoor niet beïnvloed.

3.4 Wegens wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1c DSGVO) of in het algemeen belang (art. 6 lid 1e DSGVO)

Bovendien zijn wij als onderneming onderworpen aan diverse wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke voorschriften (bijv. handelswetten, belastingwetten). De doeleinden van de verwerking omvatten onder meer de vervulling van controle- en rapportageverplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving, alsmede de beoordeling en het beheer van risico’s.

Wie krijgt mijn gegevens?

Binnen ons bedrijf wordt toegang tot uw gegevens verleend aan de afdelingen die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Door ons gebruikte verwerkers (artikel 28 DSGVO) kunnen voor deze doeleinden ook gegevens ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, incasso, advies en consultancy, en verkoop en marketing.

Met betrekking tot de bekendmaking van gegevens aan ontvangers buiten ons bedrijf, wijzen wij erop dat wij alleen informatie over u bekendmaken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, als u daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij gemachtigd zijn informatie te verstrekken.

Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijvoorbeeld zijn: – Rechtshandhavingsinstanties

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor zover noodzakelijk verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, die bijvoorbeeld ook het initiëren en uitvoeren van een contract omvat.

Bovendien zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen die onder meer voortvloeien uit het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en het Duitse Belastingwetboek (AO). De daar genoemde termijnen voor opslag en documentatie zijn twee tot tien jaar.

Ten slotte wordt de bewaartermijn ook beoordeeld aan de hand van de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens §§ 195 en volgende van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) meestal drie jaar bedragen, maar in bepaalde gevallen tot dertig jaar kunnen oplopen.

6. worden gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte – EER) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestellingen, wettelijk verplicht is of als u ons uw toestemming heeft gegeven. Wij zullen u apart informeren over de details, indien dit wettelijk verplicht is.

Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

Elke betrokkene heeft het recht op toegang op grond van artikel 15 van de GDPR, het recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de GDPR, het recht op wissing op grond van artikel 17 van de GDPR, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de GDPR en het recht op gegevensportabiliteit op grond van artikel 20 van de GDPR. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen volgens §§ 34 en 35 BDSG van toepassing. Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 DSGVO juncto artikel 19 BDSG).

8. bestaat er een verplichting om gegevens te verstrekken?

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen wij meestal moeten weigeren de overeenkomst te sluiten of de bestelling uit te voeren, of zullen wij een bestaande overeenkomst niet meer kunnen uitvoeren en eventueel moeten beëindigen.

9. in hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen?

Wij maken in beginsel geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van artikel 22 DSGVO om de zakelijke relatie tot stand te brengen en uit te voeren. Indien wij deze procedures in individuele gevallen toepassen, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren indien dit wettelijk vereist is.

10. in hoeverre worden mijn gegevens gebruikt voor profilering (scoring)?

Principieel maken wij geen gebruik van profilering overeenkomstig artikel 22 DSGVO. Indien wij in individuele gevallen van deze procedure gebruik maken, zullen wij u hierover apart informeren, voor zover dit wettelijk verplicht is.

11 Privacybeleid Google Fonts

We gebruiken Google Fonts op onze website. Dit zijn de “Google Fonts” van het bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

U hoeft niet in te loggen of een wachtwoord in te voeren om Google Fonts te gebruiken. Bovendien worden er geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, fonts) worden opgevraagd via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google staan aanvragen voor CSS en fonts volledig los van alle andere Google-services. Als u een Google-account hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens aan Google worden doorgegeven wanneer u Google Fonts gebruikt. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. We zullen in detail bekijken hoe de gegevensopslag er precies uitziet.

Wat zijn Google Fonts?

Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een directory van meer dan 800 lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt van zijn gebruikers.

Veel van deze lettertypes zijn gepubliceerd onder de SIL Open Font License , terwijl andere zijn gepubliceerd onder de Apache License . Beide zijn vrije software licenties.

Waarom gebruiken we Google Fonts op onze website?

Met Google Fonts kunnen we lettertypes gebruiken op onze eigen website, maar we hoeven ze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Fonts is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google-lettertypes worden automatisch geoptimaliseerd voor het web en dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor gebruik met mobiele apparaten. Wanneer u onze site bezoekt, zorgt de lage bestandsgrootte voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts veilige webfonts. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten kunnen tot fouten leiden. Dergelijke fouten kunnen soms het uiterlijk van teksten of hele webpagina’s vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen platformoverschrijdende problemen met Google Fonts. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Daarom gebruiken we de Google Fonts zodat we onze hele online service zo mooi en consistent mogelijk kunnen presenteren.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?

Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypes opnieuw geladen via een server van Google. Deze externe oproep verzendt gegevens naar de Google-servers. Zo herkent Google ook dat u of uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontwikkeld om het gebruik, de opslag en het verzamelen van gegevens van eindgebruikers te beperken tot wat nodig is voor een goede levering van lettertypes. API staat overigens voor “Application Programming Interface” en dient onder meer als gegevensoverdracht in de softwaresector.

Google Fonts slaat CSS- en font-aanvragen veilig op bij Google en is dus beveiligd. Door gebruikscijfers te verzamelen kan Google bepalen hoe goed de afzonderlijke fonts worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina’s, zoals Google Analytics. Daarnaast gebruikt Google ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google-lettertypen gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de BigQuery database van Google Fonts. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken Google’s webdienst BigQuery om grote hoeveelheden gegevens te verkennen en te verplaatsen.

Er moet echter worden opgemerkt dat elk verzoek van Google Font automatisch ook informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam naar de servers van Google stuurt. Of deze gegevens ook worden opgeslagen, is niet duidelijk vast te stellen of wordt niet duidelijk door Google meegedeeld.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google bewaart verzoeken om CSS-activa gedurende één dag op zijn servers, die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Zo kunnen we de lettertypes gebruiken met behulp van een Google stylesheet. Een stylesheet is een formaatsjabloon dat kan worden gebruikt om snel en gemakkelijk bijvoorbeeld het ontwerp of het lettertype van een website te veranderen.

De lettertypebestanden worden een jaar lang door Google bewaard. Google streeft er dus naar de laadtijd van websites fundamenteel te verbeteren. Wanneer miljoenen webpagina’s naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden ze na het eerste bezoek in de cache opgeslagen en verschijnen ze onmiddellijk weer op alle andere webpagina’s die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

De gegevens die Google een dag of een jaar bewaart, kunnen niet zomaar worden gewist. De gegevens worden automatisch naar Google verzonden wanneer de pagina wordt opgeroepen. Om deze gegevens vooraf te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op Neem contact op met https://support.google.com/?hl=de&tid=311280441 . In dat geval kunt u de opslag van gegevens alleen voorkomen als u onze site niet bezoekt.

In tegenstelling tot andere webfonts geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. Zo hebben we toegang tot een onbeperkte zee van lettertypes en kunnen we het maximale uit onze website halen. Meer informatie over Google Fonts en andere vragen kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311280441. Daar gaat Google wel in op privacy-gerelateerde zaken, maar echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag is niet opgenomen. Het is relatief moeilijk om echt precieze informatie van Google te krijgen over opgeslagen gegevens.

Op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ kunt u ook zien welke gegevens Google in het algemeen verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Privacybeleid van Google Fonts Local

Op onze website gebruiken we Google Fonts van Google Inc. Het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor de Europese ruimte. Wij hebben de Google-lettertypes lokaal ingesloten, d.w.z. op onze webserver – niet op de servers van Google. Dit betekent dat er geen verbinding is met Google-servers en dus geen gegevensoverdracht of -opslag.

Wat zijn Google Fonts?

Google Fonts heette vroeger Google Web Fonts. Dit is een interactieve directory van meer dan 800 lettertypes die kunnen worden Google gratis. Met Google Fonts kon je lettertypes gebruiken zonder ze te uploaden naar je eigen server. Maar om de overdracht van informatie naar de servers van Google in dit verband te voorkomen, hebben wij de lettertypen naar onze server gedownload. Op deze manier handelen wij in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming en sturen wij geen gegevens naar Google Fonts.

In tegenstelling tot andere webfonts geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. Zo hebben we toegang tot een onbeperkte zee van lettertypes en kunnen we het maximale uit onze website halen. Meer informatie over Google Fonts en andere vragen kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311280441.

Privacybeleid van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website het analysetool Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en verzonden naar Google Analytics. De rapporten die wij ontvangen van Google Analytics helpen ons om onze website en dienstverlening beter af te stemmen op uw behoeften. Hierna gaan wij dieper in op de tracking tool en informeren wij u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Wat is Google Analytics?

Google Analytics is een trackinginstrument dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op onze website onderneemt. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de servers van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij krijgen rapporten over uw gebruikersgedrag. Dit kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende verslagen zijn:

 • Doelgroeprapporten: Via doelgroeprapporten leren we onze gebruikers beter kennen en weten we preciezer wie in onze dienst geïnteresseerd is.
 • Ad reports: Ad reports maken het voor ons gemakkelijker om onze online reclame te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen kunnen interesseren voor onze dienst.
 • Gedragsrapporten: Dit vertelt ons hoe u met onze website omgaat. Wij kunnen volgen welk pad u aflegt op onze site en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is de naam voor een proces waarin u een gewenste actie onderneemt als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld, als u van een gewone websitebezoeker een koper of nieuwsbriefabonnee wordt. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen bij u aanslaan. Zo willen we onze conversie verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. We zien bijvoorbeeld hoeveel gebruikers deze tekst momenteel lezen.

Waarom gebruiken we Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: wij willen u de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Aan de ene kant kunnen we onze site optimaliseren zodat hij gemakkelijker wordt gevonden door geïnteresseerden op Google. Anderzijds helpen de gegevens ons om u als bezoeker beter te begrijpen. We weten dus precies wat we op onze website moeten verbeteren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties op een meer individuele en kosteneffectieve manier uit te voeren. Het heeft immers alleen zin om onze producten en diensten te tonen aan mensen die erin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een traceercode om een willekeurige, unieke ID te creëren die gekoppeld is aan uw browsercookie. Zo herkent Google Analytics u als nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet een property ID in de trackingcode worden ingevoegd. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. U kunt ook de Universal Analytics Property aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden de gegevens gedurende verschillende perioden opgeslagen.

Identificatiemiddelen zoals cookies en app instance ID’s meten uw interacties op onze website. Interacties zijn alle soorten handelingen die u op onze website verricht. Als u ook andere systemen van Google gebruikt (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google geeft geen Google Analytics-gegevens door, tenzij wij als websitebeheerder daarvoor toestemming geven. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien dit wettelijk vereist is.

De volgende cookies worden gebruikt door Google Analytics:

Naam: _ga
Value: 2.1326744211.152311280441-5
Doel: Standaard gebruikt analytics.js de cookie _ga om de gebruikers-ID op te slaan. In principe dient het om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Value: 2.1687193234.152311280441-1
Doel: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_<property-id>
Waarde: 1
Doel: Gebruikt om de vraag te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ <property-id>.
Vervaldatum: na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: geen gegevens
Doel: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client ID-service. Andere mogelijke waarden geven een afmelding, een verzoek of een fout aan.
Vervaldatum: na 30 seconden tot één jaar

Naam: __utma
Wert: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Doel: Deze cookie kan worden gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en de prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Doel: De cookie wordt gebruikt zoals _gat_gtag_UA_<property-id> om de aanvraagsnelheid te beperken.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens of informatie naar Google Analytics worden gestuurd.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(verwijzing)|utmcmd=verwijzing|utmcct=/
Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat vanwaar u op onze website bent gekomen. Dit kan een andere site of een reclamecampagne zijn geweest.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: Geen informatie
Doel: De cookie wordt gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, aangezien Google zijn keuze van cookies voortdurend wijzigt.

Hier tonen wij u een overzicht van de belangrijkste gegevens die met Google Analytics worden verzameld:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heatmaps. Heat maps tonen precies die gebieden waarop u klikt. Dit geeft ons informatie over waar u “reist” op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder de site te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, eindigt de sessie automatisch.

Bounce rate (Engels: bounce rate): Een bounce is wanneer u slechts één pagina op onze website bekijkt en vervolgens onze website weer verlaat.

Account aanmaken: Wanneer u een account aanmaakt op onze website of een bestelling plaatst, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP-adres: Het IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm weergegeven, zodat geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw locatie bij benadering te bepalen. Dit proces wordt ook IP-locatiebepaling genoemd.

Technische informatie: Technische informatie omvat uw browsertype, internetserviceprovider of schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics of natuurlijk zijn wij ook geïnteresseerd via welke website of welke advertenties u op onze site terecht bent gekomen.

Andere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld als u een video afspeelt via onze site), het delen van content via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De lijst pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als algemene oriëntatie van de gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft uw servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers staan in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Waar de datacenters van Google zich precies bevinden, vindt u hier: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Uw gegevens worden verdeeld over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft als voordeel dat de gegevens sneller kunnen worden opgevraagd en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er passende noodprogramma’s voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware van Google uitvalt of natuurrampen de servers lamleggen, blijft het risico van dienstonderbreking bij Google toch laag.

De bewaartermijn van de gegevens hangt af van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere Google Analytics 4 eigenschappen is de bewaartermijn van uw gebruikersgegevens vastgesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens kunnen wij kiezen voor een bewaartermijn van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen heeft Google Analytics een standaard bewaartermijn van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Uw gebruikersgegevens worden dan gewist. Wij hebben echter de mogelijkheid om de bewaartermijn van gebruikersgegevens zelf te kiezen. We hebben hiervoor vijf varianten beschikbaar:

 • Schrapping na 14 maanden
 • Schrapping na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Schrapping na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat gegevens alleen worden verwijderd als u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons gekozen periode. In dat geval wordt de bewaartermijn opnieuw ingesteld telkens wanneer u onze website binnen de gestelde termijn opnieuw bezoekt.

Wanneer de opgegeven periode is verstreken, worden de gegevens eenmaal per maand gewist. Deze bewaartermijn geldt voor uw gegevens gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning en reclame-ID’s (bijvoorbeeld DoubleClick domeincookies). Rapporteringsresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden onafhankelijk van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van individuele gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie heeft u het recht om uw gegevens in te zien, bij te werken, te verwijderen of te beperken. U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door met de browser add-on Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen. U kunt de browser add-on downloaden op Download en installeer https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Merk op dat deze add-on alleen de gegevensverzameling door Google Analytics uitschakelt.

Als u in het algemeen cookies wilt deactiveren, verwijderen of beheren (onafhankelijk van Google Analytics), zijn er aparte instructies voor elke browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst.

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Houd er rekening mee dat bij gebruik van deze tool gegevens over u ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens kunnen dus niet zomaar worden overgedragen aan en opgeslagen en verwerkt in onveilige derde landen, tenzij er tussen ons en de niet-Europese dienstverlener passende waarborgen bestaan (zoals modelcontractbepalingen van de EU).

Wij hopen dat wij u de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics hebben kunnen verstrekken. Als u meer wilt weten over de volgdienst, raden wij u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Privacybeleid van Google Tag Manager

Voor onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van het bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Deze tag manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Met Google Tag Manager kunnen wij centraal delen van code opnemen en beheren van verschillende tracking tools die wij op onze website gebruiken.

In dit privacybeleid willen wij u nader uitleggen wat de Google Tag Manager doet, waarom wij deze gebruiken en in welke vorm gegevens worden verwerkt.

Wat is de Google Tag Manager?

De Google Tag Manager is een organisatietool waarmee wij website-tags centraal en via een gebruikersinterface kunnen integreren en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteit op onze website registreren (volgen). Daartoe worden in de broncode van onze pagina secties met JavaScript-code ingevoegd. De tags komen vaak van Google-interne producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar ook tags van andere bedrijven kunnen via de manager worden geïntegreerd en beheerd. Dergelijke tags nemen verschillende taken op zich. Ze kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools van gegevens voorzien, knoppen insluiten, cookies instellen en ook gebruikers op meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken we Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het gezegde luidt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor u en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De gegevens die met deze tools worden verzameld, laten ons zien waarin u het meest geïnteresseerd bent, waar we onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen we onze aanbiedingen nog moeten tonen. En om deze tracking te laten werken, moeten we de juiste JavaScript-codes in onze website inbouwen. In principe zouden we elke codesectie van de afzonderlijke traceerinstrumenten afzonderlijk in onze broncode kunnen opnemen. Dit neemt echter vrij veel tijd in beslag en het is gemakkelijk om het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken wij de Google Tag Manager. We kunnen gemakkelijk de nodige scripts opnemen en ze vanaf één plaats beheren. Bovendien biedt de Google Tag Manager een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en is geen programmeerkennis vereist. Zo houden we orde in onze dagelijkse jungle.

Welke gegevens worden door de Google Tag Manager opgeslagen?

De Tag Manager zelf is een domein dat geen cookies instelt en geen gegevens opslaat. Hij treedt op als louter “beheerder” van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden verzameld door de individuele tags van de verschillende webanalyse-instrumenten. De gegevens worden virtueel doorgegeven aan de individuele tracking tools in de Google Tag Manager en worden niet opgeslagen.

De situatie is echter heel anders met de embedded tags van de verschillende webanalyse-instrumenten, zoals Google Analytics. Afhankelijk van het analyse-instrument worden doorgaans met behulp van cookies verschillende gegevens over uw webgedrag verzameld, opgeslagen en verwerkt. Lees hiervoor onze privacy teksten over de individuele analyse en tracking tools die wij gebruiken op onze website.

In de accountinstellingen van Tag Manager hebben wij Google toegestaan om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Dit is echter alleen het gebruik en de inzet van onze tag manager en niet uw gegevens die via de code secties zijn opgeslagen. Wij staan Google en anderen toe geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. Wij stemmen dus in met de anonieme openbaarmaking van onze websitegegevens. Ondanks uitgebreid onderzoek hebben wij niet kunnen achterhalen welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgegeven. In ieder geval verwijdert Google alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google voegt de gegevens samen met honderden andere anonieme websitegegevens en creëert, als onderdeel van benchmarkingmaatregelen, gebruikerstrends. Bij benchmarking worden de eigen resultaten vergeleken met die van concurrenten. Op basis van de verzamelde informatie kunnen processen worden geoptimaliseerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden die gegevens opgeslagen op de servers van Google zelf. De servers zijn verspreid over de hele wereld. De meeste zijn in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kunt u precies lezen waar de Google-servers zich bevinden.

Hoe lang de afzonderlijke tracking-tools gegevens van u opslaan, kunt u nalezen in onze afzonderlijke gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke tools.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

De Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies, maar beheert tags van verschillende tracking websites. In onze gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke trackinginstrumenten vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt verwijderen of beheren.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van deze tool gegevens over u ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens kunnen dus niet zomaar worden overgedragen aan en opgeslagen en verwerkt in onveilige derde landen, tenzij er passende waarborgen zijn (zoals standaardcontractbepalingen van de EU) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Als u meer wilt weten over de Google Tag Manager, raden wij u de FAQ’s op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html aan.

E-mail marketing

Natuurlijk willen wij met u in contact blijven en u altijd het belangrijkste nieuws over ons bedrijf presenteren. Hiervoor gebruiken wij onder meer e-mailmarketing, een essentieel onderdeel van onze online marketing. Als u ermee instemt of als het wettelijk is toegestaan, sturen wij u nieuwsbrieven, e-mails of andere kennisgevingen. Wanneer we in de volgende tekst de term “nieuwsbrief” gebruiken, bedoelen we vooral e-mails die regelmatig worden verstuurd.

Hoe meldt u zich aan voor onze e-mailmarketing?

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via de nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen maar te registreren met uw e-mailadres. Om dit te doen, vult u een online formulier in en dient u het in. Het kan echter ook voorkomen dat wij u om uw titel en naam vragen, zodat wij u persoonlijk kunnen aanschrijven.

In principe werkt het abonneren op nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde “double opt-in procedure”. Nadat u zich op onze website hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving voor de nieuwsbrief. Dit garandeert dat het e-mailadres aan u toebehoort en dat niemand zich met een e-mailadres van derden heeft geregistreerd. Wij of een door ons gebruikt kennisgevingsinstrument registreren elke individuele aanmelding. Dit is nodig zodat wij ook het juridisch correcte registratieproces kunnen bewijzen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van de registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens, wordt dit ook geregistreerd.

Hoe lang mogen wij uw e-mailadres bewaren?

Als u uw e-mailadres uitschrijft van onze e-mail/nieuwsbrieven distributielijst, kunnen wij uw adres maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat wij uw toestemming op dat moment nog kunnen bewijzen. Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als wij ons tegen eventuele claims moeten verdedigen.

Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u op de nieuwsbrief te abonneren, kunt u te allen tijde een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Indien u permanent bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor uw e-mailadres op te slaan in een zwarte lijst. Zolang u zich vrijwillig hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uiteraard ook uw e-mailadres.

Op welke rechtsgrondslag voeren wij e-mailmarketing uit?

De verzending van onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming. Dit betekent dat wij u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daarvoor vooraf actief heeft aangemeld. Als toestemming niet vereist is, wordt de nieuwsbrief verzonden op basis van het gerechtvaardigd belang van direct marketing, mits dit wettelijk is toegestaan. Ook als wij een dienstverlener opdracht geven, gebeurt dit op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij leggen uw registratieproces vast, zodat wij altijd kunnen bewijzen dat het voldoet aan onze wetten.

Wat staat er in onze nieuwsbrieven?

Natuurlijk willen wij u op geen enkele manier lastig vallen met onze nieuwsbrief. Daarom streven wij er echt altijd naar om alleen relevante en interessante inhoud te bieden. U kunt bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of onze producten. Omdat wij onze aanbiedingen voortdurend verbeteren, zal onze nieuwsbrief u ook informeren wanneer er nieuws is of wanneer wij speciale, lucratieve promoties aanbieden.

Als wij voor onze e-mailmarketing gebruik maken van een dienstverlener die een professionele mailingtool aanbiedt, doen wij dat om u snel en veilig nieuwsbrieven te kunnen aanbieden.

Welke gegevens worden opgeslagen?

Wanneer u zich via onze website abonneert op onze nieuwsbrief, bevestigt u per e-mail dat u lid bent van een e-maillijst. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Maar alleen als u instemt met deze gegevensopslag. Daarnaast kan informatie over uw apparaat of de door u geprefereerde inhoud van onze website worden opgeslagen. Meer informatie over de opslag van gegevens wanneer u een website bezoekt, vindt u in de rubriek “Automatische gegevensopslag”.

Informatie over speciale e-mailmarketingdiensten, indien beschikbaar, vindt u in de volgende secties.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Hiervoor hoeft u alleen uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief in te trekken. Dit duurt normaal gesproken slechts enkele minuten of een paar klikken. In de meeste gevallen vindt u direct in onze nieuwsbrief een link waarmee u het abonnement kunt opzeggen. Als u de link in de nieuwsbrief echt niet kunt vinden, neem dan per mail contact met ons op en wij zullen uw abonnement op de nieuwsbrief annuleren.

Sendinblue Privacybeleid

Op onze website kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Om ervoor te zorgen dat dit ook werkt, gebruiken we de e-mailverzenddienst Sendinblue voor onze nieuwsbrief. Dit is een dienst van het Duitse bedrijf Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn.

We zijn natuurlijk erg blij als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Op die manier kunnen wij u altijd actuele informatie uit de eerste hand geven over wat er op dat moment in ons bedrijf speelt. U moet echter weten dat tijdens het registratieproces voor de nieuwsbrief alle gegevens die u invoert (zoals uw e-mailadres of uw voor- en achternaam) worden opgeslagen en beheerd op onze server en bij Sendinblue. Dit zijn ook persoonsgegevens. Naast het tijdstip en de datum van registratie wordt bijvoorbeeld ook uw IP-adres opgeslagen. Bij de registratie gaat u er tevens mee akkoord dat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen en wordt er verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.
De nieuwsbriefdienst biedt ons ook nuttige analysemogelijkheden. Dit betekent dat wanneer wij een nieuwsbrief versturen, wij bijvoorbeeld te weten komen of en wanneer de nieuwsbrief door u werd geopend. Zelfs of en op welke link u in de nieuwsbrief klikt, wordt door de software herkend en geregistreerd. Deze informatie helpt enorm om onze dienstverlening aan te passen en te optimaliseren aan uw wensen en zorgen. Wij willen u immers de best mogelijke service bieden. Naast de reeds genoemde gegevens worden ook gegevens over uw gebruikersgedrag opgeslagen.

U kunt uw toestemming voor deze gegevensverwerking te allen tijde intrekken. Bijvoorbeeld als u op de afmeldingslink in de nieuwsbrief klikt. Na afmelding worden de persoonlijke gegevens verwijderd van onze server en van de Sendinblue servers, die zich in Duitsland bevinden. U heeft recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, ook recht op verwijdering, afscherming of correctie.

Indien u meer gedetailleerde informatie wenst over de gegevensverwerking, raden wij u aan het privacybeleid van het bedrijf te raadplegen op https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ en ook de volgende informatiepagina op https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/.

Google reCAPTCHA Privacybeleid

Ons primaire doel is om onze website zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen voor u en voor ons. Om dit te garanderen, gebruiken we Google reCAPTCHA van Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen we bepalen of u echt een mens van vlees en bloed bent en geen robot of andere spamsoftware. Onder spam verstaan wij alle ongevraagde informatie die ons elektronisch wordt toegezonden. In de klassieke CAPTCHAS moest je meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen ter verificatie. Met reCAPTCHA van Google hoeven we u meestal niet lastig te vallen met zulke raadsels. In de meeste gevallen volstaat het om het vakje aan te kruisen om te bevestigen dat u geen bot bent. Met de nieuwe Onzichtbare reCAPTCHA-versie hoeft u niet eens een vakje aan te vinken. Hoe dat precies werkt en vooral welke gegevens daarvoor worden gebruikt, leest u in deze verklaring over gegevensbescherming.

Wat is reCAPTCHA?

reCAPTCHA is een gratis captcha-service van Google die websites beschermt tegen spamsoftware en misbruik door niet-menselijke bezoekers. Het meest voorkomende gebruik van deze dienst is het invullen van formulieren op internet. Een captcha-dienst is een soort automatische Turing-test die ervoor moet zorgen dat een actie op het internet wordt uitgevoerd door een mens en niet door een bot. In de klassieke Turingtest (genoemd naar de computerwetenschapper Alan Turing) bepaalt een mens het onderscheid tussen een bot en een mens. Bij captcha’s gebeurt dit ook door de computer of een softwareprogramma. Klassieke captcha’s werken met kleine taken die voor mensen gemakkelijk op te lossen zijn, maar voor machines grote moeilijkheden opleveren. Met reCAPTCHA hoef je niet langer actief puzzels op te lossen. De tool gebruikt moderne risicotechnieken om mensen van bots te onderscheiden. Hier hoeft u alleen het tekstveld “Ik ben geen robot” aan te vinken of met Invisible reCAPTCHA is zelfs dat niet meer nodig. Met reCAPTCHA wordt een JavaScript-element opgenomen in de broncode, waarna de tool op de achtergrond draait en uw gebruikersgedrag analyseert. De software berekent uit deze gebruikersacties een zogenaamde captcha score. Google gebruikt deze score om te berekenen hoe waarschijnlijk het is dat je menselijk bent, zelfs voordat je de captcha invoert. reCAPTCHA of captcha’s in het algemeen worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties zouden kunnen manipuleren of misbruiken (zoals registraties, enquêtes, enz.).

Waarom gebruiken we reCAPTCHA op onze website?

We willen alleen mensen van vlees en bloed aan onze kant. Bots of spamsoftware van diverse aard kunnen veilig thuis blijven. Daarom doen we er alles aan om onszelf te beschermen en u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Daarom gebruiken wij Google reCAPTCHA van het bedrijf Google. Zo kunnen we er vrij zeker van zijn dat we een “bot-vrije” website blijven. Door reCAPTCHA te gebruiken, worden gegevens aan Google doorgegeven om te bepalen of u daadwerkelijk een mens bent. reCAPTCHA dient daarom de veiligheid van onze website en, bij uitbreiding, uw veiligheid. Zonder reCAPTCHA zou het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat een bot tijdens de registratie zoveel mogelijk e-mailadressen registreert om forums of blogs te “spammen” met ongewenste reclame-inhoud. Met reCAPTCHA kunnen we dergelijke botaanvallen voorkomen.

Welke gegevens worden door reCAPTCHA opgeslagen?

reCAPTCHA verzamelt persoonsgegevens van gebruikers om vast te stellen of de acties op onze website daadwerkelijk van mensen afkomstig zijn. Het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst kunnen daarom naar Google worden gestuurd. IP-adressen worden bijna altijd eerst ingekort binnen de lidstaten van de EU of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat de gegevens op een server in de VS belanden. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google, tenzij u tijdens het gebruik van reCAPTCHA bent ingelogd met uw Google-account. Eerst controleert het reCAPTCHA-algoritme of er al Google-cookies van andere Google-diensten (YouTube. Gmail, enz.) op uw browser zijn geplaatst. Vervolgens plaatst reCAPTCHA een extra cookie in uw browser en maakt een momentopname van uw browservenster.

De volgende lijst van verzamelde browser- en gebruikersgegevens pretendeert niet volledig te zijn. Het zijn eerder voorbeelden van gegevens die, voor zover wij weten, door Google worden verwerkt.

 • Referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt)
 • IP-adres (bijv. 256.123.123.1)
 • Info over het besturingssysteem (de software waarmee uw computer kan werken. Bekende besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux).
 • Cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan)
 • Muis- en toetsenbordgedrag (elke actie die u met de muis of het toetsenbord uitvoert, wordt opgeslagen)
 • Datum- en taalinstellingen (welke taal of datum u op uw PC heeft ingesteld wordt opgeslagen)
 • Alle JavaScript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee websites zich kunnen aanpassen aan de gebruiker. JavaScript-objecten kunnen allerlei gegevens onder één naam verzamelen)
 • Schermresolutie (geeft aan uit hoeveel pixels het beeldscherm bestaat)

Het staat buiten kijf dat Google deze gegevens gebruikt en analyseert nog voordat u op het vakje “Ik ben geen robot” klikt. Met de versie Invisible reCAPTCHA wordt er zelfs niet getikt en verloopt het hele herkenningsproces op de achtergrond. Google vertelt niet in detail hoeveel en welke gegevens het opslaat.

De volgende cookies worden gebruikt door reCAPTCHA: Wij verwijzen hier naar de reCAPTCHA demoversie van Google op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Al deze cookies vereisen een unieke identificatie voor traceringsdoeleinden. Hier is een lijst met cookies die Google reCAPTCHA heeft ingesteld op de demoversie:

Naam: IDE
Waarde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311280441-8
Doel: Deze cookie wordt ingesteld door het bedrijf DoubleClick (ook eigendom van Google) om de acties van een gebruiker op de website te registreren en te rapporteren wanneer het gaat om advertenties. Zo kan de doeltreffendheid van de reclame worden gemeten en kunnen overeenkomstige optimaliseringsmaatregelen worden genomen. IDE is opgeslagen in browsers onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: 1P_JAR
Waarde: 2019-5-14-12
Doel: Deze cookie verzamelt statistieken over het gebruik van de website en meet conversies. Een conversie vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om gebruikers relevante advertenties te tonen. Bovendien kan de cookie worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meer dan eens te zien krijgt.
Vervaldatum: na één maand

Naam: ANID
Wert: U7j1v3dZa3112804410xgZFmiqWppRWKOr
Doel: We konden niet veel informatie vinden over deze cookie. Het privacybeleid van Google vermeldt de cookie in verband met “advertentiecookies” zoals “DSID”, “FLC”, “AID”, “TAID”. ANID is opgeslagen onder het domein google.com.
Vervaldatum: na 9 maanden

Naam: TOESTEMMING
Waarde: JA+AT.en+20150628-20-0
Doel: De cookie bewaart de status van de toestemming van een gebruiker om verschillende Google-diensten te gebruiken. CONSENT wordt ook gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om gebruikers te verifiëren, fraude met geloofsbrieven te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: NID
Waarde: 0WmuWqy311280441zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Doel: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdracht. Met behulp van de cookie “onthoudt” Google uw meest ingevoerde zoekopdrachten of uw vorige interactie met advertenties. Zo krijg je altijd advertenties op maat. De cookie bevat een unieke ID om de persoonlijke instellingen van de gebruiker te verzamelen voor reclamedoeleinden.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: DV
Waarde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311280441-4
Doel: Zodra u het vakje “Ik ben geen robot” heeft aangevinkt, wordt deze cookie geplaatst. De cookie wordt gebruikt door Google Analytics voor gepersonaliseerde reclame. DV verzamelt informatie in geanonimiseerde vorm en wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Vervaldatum: na 10 minuten

Opmerking: Deze lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, aangezien de ervaring leert dat Google zijn keuze van cookies steeds weer wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Door het invoegen van reCAPTCHA worden gegevens van u naar de server van Google verzonden. Waar deze gegevens precies worden opgeslagen, maakt Google niet duidelijk, ook niet na herhaalde navraag. Zonder bevestiging van Google kan worden aangenomen dat gegevens zoals muisinteractie, doorgebrachte tijd op de website of taalinstellingen worden opgeslagen op de Europese of Amerikaanse servers van Google. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere gegevens van andere Google-services. Als u echter bent aangemeld bij uw Google-account terwijl u de reCAPTCHA-plug-in gebruikt, worden de gegevens samengevoegd. De afwijkende bepalingen inzake gegevensbescherming van het bedrijf Google zijn hierop van toepassing.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan voorkomen?

Als u niet wilt dat gegevens over u en uw gedrag aan Google worden doorgegeven, moet u zich volledig bij Google afmelden en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA-software gebruikt. In principe worden gegevens automatisch aan Google doorgegeven zodra u onze website bezoekt. Om deze gegevens weer te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op  Neem contact op met https://support.google.com/?hl=de&tid=311280441 .

Daarom stemt u door het gebruik van onze website in met het automatisch verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Google LLC en zijn vertegenwoordigers.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van deze tool gegevens over u ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden volgens de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming niet als veilig beschouwd. Gegevens kunnen dus niet zomaar worden overgedragen aan en opgeslagen en verwerkt in onveilige derde landen, tenzij er tussen ons en de niet-Europese dienstverlener passende waarborgen bestaan (zoals modelcontractbepalingen van de EU).

U kunt meer te weten komen over reCAPTCHA op de webontwikkelaarspagina van Google op https://developers.google.com/recaptcha/. Google gaat hier wel dieper in op de technische ontwikkeling van reCAPTCHA, maar je zult tevergeefs zoeken naar precieze informatie over gegevensopslag en privacy-gerelateerde onderwerpen. Een goed overzicht van het basisgebruik van gegevens door Google is te vinden in het eigen privacybeleid van het bedrijf op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de Privacy Generator door AdSimple.

Informatie over uw recht op bezwaar
acc. Artikel 21 van de GDPR van de EU

 1. U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1e, DSGVO (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1f, DSGVO (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 DSGVO die wij gebruiken voor kredietbeoordeling of reclamedoeleinden. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 2. In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om directe reclame te maken. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.


Het bezwaar kan zonder formaliteiten worden ingediend en moet bij voorkeur worden gericht aan:

doctorseyes GmbH
Abteistr. 28
88416 Ochsenhausen

Tel.: 07352939213
E-mail: info@doctorseyes.de