AGB - Algemene voorwaarden

Veilig en betrouwbaar winkelen!
U kunt dit bij ons doen op dentaleyepad.de met onze huidige contractvoorwaarden.

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied van de AV

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied van de AV

1.1 Alle leveringen en diensten worden uitsluitend verricht op basis van de volgende Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

1.2 De contractant is [doctorseyes GmbH, Abteistr. 28, 88416 Ochsenhausen, Handelsregister: 641792 Registergerecht: Rechtbank Biberach HRB Vertegenwoordigd door: Thomas Henninger] (hierna “verkoper”).

1.3 Klanten in de zin van deze Voorwaarden kunnen consumenten zijn (hierna “Klant”). Consumenten in de zin van de Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke personen die overeenkomsten sluiten voor een doel dat overwegend noch aan hun commerciële noch aan hun beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.


§ 2 Sluiten van de overeenkomst, sluiting van de overeenkomst

2.1 Ons aanbod is bindend. Met uw bestelling aanvaardt u ons aanbod om een overeenkomst te sluiten. Het contract wordt gesloten wanneer uw bestelling naar ons wordt verzonden. U ontvangt een orderbevestiging per e-mail.

OF

2.1 De offertes en artikelpresentaties vormen geen bindend aanbod. Alleen uw bestelling is een bindend aanbod volgens § 145 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), dat wij kunnen aannemen. Na verzending van de bestelling sturen wij u eerst per e-mail een ontvangstbevestiging van de bestelling. Na aanvaarding van uw bestelling door ons, ontvangt u binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

2.2 Als u het gewenste product heeft gevonden, kunt u het vrijblijvend bekijken door op de productnaam of de productafbeelding te klikken. Door te klikken op de knop [In den Warenkorb], [HINZUFÜGEN] of [WILL ICH HABEN] kunt u het artikel in het winkelwagentje leggen. U kunt de inhoud van het winkelmandje te allen tijde vrijblijvend bekijken door te klikken op de knop met het winkelmandje in de bovenste navigatie. U kunt de producten weer uit het winkelmandje verwijderen of wijzigen door op de afbeeldingen [Wijzigen] en [Löschen] te klikken. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop [Kasse].

In de loop van het verdere bestelproces maakt u bij ons een klantenaccount aan voor uw eerste aankoop en kiest u de verzend- en betaalwijze. In de laatste stap krijgt u een overzicht van uw bestelgegevens onder “Bestelinformatie” en kunt u alle gegevens nog eens controleren en verwijderen of wijzigen op [korrigieren]. U kunt invoerfouten ook corrigeren door terug te navigeren in de browser of door het bestelproces te annuleren en opnieuw te beginnen. Om de aankoop te voltooien, moet u onze algemene voorwaarden accepteren en op de knop [Jetzt Kaufen] drukken. Dit zal de bestelling naar ons sturen.


§ 3 Opslag van de tekst van het contract

Wij slaan uw bestelling, de ingevoerde bestelgegevens en de volledige tekst van het contract op. Wij sturen u per e-mail een orderontvangstbevestiging gevolgd door een orderbevestiging OF een orderontvangst en orderbevestiging met alle ordergegevens en de volledige tekst van het contract.

§ 4 Herroepingsrecht voor consumenten

Het volgende herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten bij verkoop op afstand:

1. annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (naam, adres en, indien beschikbaar, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.


2. uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd,
Overeenkomsten voor de levering van goederen indien deze na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd, overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd,
Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, andere dan abonnementscontracten, contracten voor de levering van niet voor bewoning bestemde accommodatie, goederenvervoer, de verhuur van motorvoertuigen, de levering van voedsel en dranken en andere diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten, wanneer in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor de levering is vastgesteld.


§ 5 Modelformulier voor annulering

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

Aan [hier dienen naam, adres en eventueel faxnummer en e-mailadres van de handelaar te worden ingevuld door de handelaar]:
Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 6 Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde plus verzendkosten. Wij leveren met [GLS] of een andere provider van onze keuze.


§ 7 Leveringsvoorwaarden

7.1 Wij leveren uitsluitend binnen Europa.
7.2 Tenzij anders vermeld in de offerte worden de goederen binnen [3] werkdagen geleverd.


§ 8 Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling geschiedt vooraf, via automatische incasso, PayPal (tot een maximum van € 500), SOFORT Überweisung (tot een maximum van € 500), Giropay of creditcard (tot een maximum van € 500).

Wij behouden ons het recht voor om afzonderlijke betalingsmethoden uit te sluiten.

8.1.1 Als u kiest voor de betaalmethode “vooruitbetaling”, ontvangt u van ons nog een factuur met een aparte mail. Gebruik het bestelnummer als reden voor betaling bij het overmaken van het geld. Uw bestelling wordt pas verzonden nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven.

8.1.2 Bij betaling per SEPA Automatische Incassomachtiging machtigt u onze bank om een opdracht te sturen naar uw bank om het aankoop- of huurbedrag van uw rekening af te schrijven door het IBAN in te voeren en deze opdracht te bevestigen. U kunt ook zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen automatische incasso’s op basis van deze machtigingen. Voor het herroepen van incassomachtigingen geldt een bezwaartermijn van 8 weken vanaf de boekingsdatum. Uw bank kan het recht hebben een vergoeding te vragen voor het bezwaar.
8.2 Wij blijven eigenaar van het gekochte totdat het factuurbedrag volledig is betaald.

8.3 De koopprijs zal een rente dragen van 5 procentpunten boven de basisrente wanneer de betaling tijdens de periode van verzuim achterwege blijft.


§ 9 Garantie

Indien u een consument bent, wordt de garantie verleend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

§ 10 Aansprakelijkheid

Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en overeenkomstig de bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid. Bij lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.
In andere gevallen zijn wij slechts aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractuele partner vertrouwt. De aansprakelijkheid bij schending van een dergelijke wezenlijke contractuele verplichting is beperkt tot de voor de overeenkomst typische schade, waarvan wij op grond van de toen bekende omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst moesten uitgaan. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor onze plaatsvervangers.


§ 11 Klantendienst

Heeft u vragen, klachten of claims, neem dan contact met ons op. U kunt ons maandag – vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur bereiken door te bellen naar +49 (0) 7352 93 92 12 of door te mailen naar info@doctorseyes.de.


§ 12 Diversen

12.1 De contractuele taal is het Duits.

12.2 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS). Deze is te bereiken via het volgende internetadres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

In geval van geschillen die voortvloeien uit consumentenovereenkomsten, zullen wij trachten deze buitengerechtelijk te regelen. Wij zijn derhalve bevoegd een geschillenprocedure te voeren bij de Federale Universele Arbitragecommissie (inclusief adres en website), mits de consument de betwiste vordering eerder bij ons heeft ingediend. De consument kan natuurlijk altijd naar de rechter stappen.

Universele Arbitragecommissie van de Federatie
Centrum voor bemiddeling e.V.
Straat Straatsburg 8
77694 Kehl aan de Rijn

Telefoon 07851 / 795 79 40
Fax 07851 / 795 79 41
E-mail: mail@universalschlichtungsstelle.de

12.3 Indien een of meer bepalingen van deze AV onwerkzaam zijn, blijft de rest van de overeenkomst van kracht. Voor zover de bepalingen ongeldig zijn, wordt de inhoud van de overeenkomst beheerst door de wettelijke bepalingen.